Bærekraft og samfunnsansvar
i Lily

Trygghet, tillit,
tilhørgighet og troverdighet

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang på informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Lily Hospitality Group har etablert retningslinjer og rutiner for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i selskapets virksomhet.
Sentrale dokumenter for Lily’s styring og etterlevelse er:

  • Code of Conduct
  • Sustainability Policy
  • Code of Conduct for Business Partners
 

Henvendelser angående informasjon om styring og etterlevelse av Åpenhetsloven i Lily Hospitality Group med datterselskaper kan rettes til
post@lilyhospitality.com

 

Vår policy

Lily Country Club AS anerkjenner det ansvar det er å forvalte de miljøaspektene og sosiale og samfunnsmessige forpliktelsene som er knyttet til virksomhetens drift. Selskapet ser samtidig mulighetene som ligger i å utvikle gode rutiner og prosesser både for drift og innovasjon. 

I dialog med våre interessenter, deriblant dyktige leverandører, vil vi utvikle løsninger som både er kundeorienterte, miljø gunstige og til samfunnets beste.

Gjennom visjonen til Lily Country Club hvor «vi gir rom og skaper bærekraftige møteplasser» ønsker vi å uttrykke vår forpliktelse og mål om å jobbe etter standarder som både med hensyn til miljørelaterte, samfunnsmessige og økonomiske betingelser sørger for drift som møter dagens, morgendagens og fremtidens krav. Dette vil vi oppnå ved tydeliggjøre og etterleve verdiene våre i strategiske beslutninger og veivalg både innad i vår egen organisasjon og eksternt.

Likestilling og mangfold

Vi har en god balanse mellom kvinner, menn
og nasjonaliteter på tvers i gruppen.

Det gjennomføres årlig risikovurderinger relatert til likestilling og like rettigheter.

Selskapet har per i dag mer enn 40 forskjellige nasjonaliteter i gruppen.

Miljøplan

I Lily Country Clubs egen miljøplan er det tre overordnede verdier hvor det er utarbeidet tiltak og mål for å sikre og oppnå disse. 

Sosiale forhold
Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet for dette. Utdanning, anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud er bare noen av områdene som berøres. 

Tiltak
Alle skal få muligheten, lokale tiltak som veldedighet, integrering, og å være en god innbygger og ansvarlig forbruk.

Økonomi 
Den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn. I verden i dag er det et økende gap mellom fattige og rike.

Tiltak
Rett forbruk ved å blant annet bruke råvarer i sesong, og å redusere matsvinn. Innovasjon – vi skal utfordre våre samarbeidspartnere til å tenke nytt når det gjelder emballasje og leveranse. Infrastruktur

Klima og miljø
Miljødimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å ta vare
på naturen og klimaet som en fornybar ressurs for mennesker.
Menneskenes livsgrunnlag er helt avhengig av naturen. 

Tiltak
Benytte seg av råvarer utenfor standardkravene.
Emballasje i bærekraftige alternativer, ren energi og ikke bruke mer enn nødvendig. 

Lokalt engasjement og samfunnsansvar

Vi har fokus på like rettigheter innenfor barneidretten.

I samarbeid med Kløfta IL har vi startet Lily Akedemi – et lavterskeltilbud til jenter i skolealder som ønsker å spille fotball.

Lily har også inngått en sponsoravtale med golftalentet Tina Mazarino.

Formålet er inkludering, likestilling og like vilkår i idretten, uavhengig av ferdighetsnivå og økonomisk situasjon.

Sertifiseringer

 

Lily Country Club er sertifisert innenfor ISO 14001 (miljø)